Bài 1.

Tôi đi học

Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Tính thống nhất về chủ đề văn bản

Bài 2.

Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)

Trường từ vựng

Bố cục của văn bản

Bài 3. 

Tức nước vỡ bờ (Trích tắt đèn)

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự

Bài 4.

Lão Hạc

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn trong văn bản

Bài 5.

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 6.

Cô bé bán diêm (trích)

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Bài 7.

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8.

Chiếc là cuối cùng (trích)

Lập dàn y cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9.

Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên)

Nói quá

Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự hết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 10.

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Nói giảm nói tránh

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 11. 

Câu ghép

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12.

Ôn dịch, thuốc lá

Câu ghép (Tiếp theo)

Phương pháp thuyết minh

Bài 13.

Bài toán dân số

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Đề văn thuyết minh và cách làm bài băn thuyết minh

Bài 14. 

Dấu ngoặc kép

Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh

Bài 15.

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Đập đá ở Côn Lôn

Ôn luyện về dấu câu

Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16.

Muốn làm thằng cuội

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài 17.

Hai chữ nước nhà (trích)

Bài 18.

Nhớ rừng

Ông đồ

Câu nghi vấn

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19.

Quên hương

Khi con tu hú

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Bài 20.

Tức cảnh Pác Pó

Câu cầu khiến

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21.

Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Đi đường (Tẩu lộ)

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh

Bài 22.

Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Câu phủ định

Chương trình địa phương (Tập làm văn)

Bài 23.

Hịch tướng sĩ

Hành động nói

Bài 24. 

Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)

Hành động nói (Tiếp theo)

Ôn tập về luận điểm

Bài 25.

Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Luyện tập xây dưng và trình bày luận điểm

Viết bài làm văn số 6 – văn nghị luận

Bài 26.

Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

Hội thoại

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27.

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

Hội thoại (tiếp theo)

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28.

Kiểm tra văn

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29.

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30.

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lo-gíc)

Viết bài tập làm văn số 7 – văn nghị luận

Bài 31.

Tổng kết phần văn

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Văn bản tưởng trình

Luyện tập làm văn bản tường trình

Bài 32.

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Văn bản thông báo

Bài 33.

Tổng kết phần văn ( tiếp theo)

Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Bài 34.

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Luyện tập làm văn bản thông báo

Ôn tập phần tập làm văn

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục. Trả lời câu hỏi và giải bài tập Ngữ Văn 8
Đánh giá bài viết