ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE
1. ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách truy cập website tại https://giaibai5s.com, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dịch vụ dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này, bạn vui lòng không sử dụng hoặc truy cập website này. Các tài liệu trong website này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Các tài liệu trên website của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. Chúng tôi không không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên website của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ website nào được liên kết với website này.

3. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TÀI LIỆU

Các tài liệu xuất hiện trên website của chúng tôi có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên website của mình đều chính xác, đầy đủ . Chúng tôi có thể thay đổi các tài liệu trên website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

4. LUẬT ÁP DỤNG

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam./