Bài 125: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

Bài 125: CHU VI HÌNH TAM GIÁC. CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:
a) 8cm, 12cm, 10cm. | Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là: 8 + 12 + 10 = 30 (cm)
Đáp số: 30cm b) 30dm, 40dm, 20dm. Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là: 30 + 40 + 20 = 90 (dm)
Đáp số: 90dm c) 15cm, 20cm, 30cm. Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là: 15 + 20 + 30 = 65 (cm)
Đáp số: 65cm 2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: a) 5dm, 6dm, 7dm, 8dm. Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là: 5 + 6 + 7 + 8 = 26 (dm)
Đáp số: 26dm b) 20cm, 20cm, 30cm, 30cm. | Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là: 20 + 20 + 30 + 30 = 100 (cm)
Đáp số: 100cm 3. a) Dùng thước đo độ dài các cạnh của tứ giác đều bằng 3cm.
B
3cm
3cm
3cm
3cm
D
b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 125: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
Đánh giá bài viết