Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương II. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918-Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

On

Nguồn website giaibai5s.com NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 Câu hỏi: Hoàn thành bảng thống kê về…

Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương II. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918-Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

On

Nguồn website giaibai5s.com PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI | THỨ NHẤT | 1. Phong trào Đông Du (1905 – 1909) Câu hỏi: Hội Duy Tân được thành lập trong bối cảnh lịch sử nào? | ” Trả lời…

Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương II. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918-Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

On

Nguồn website giaibai5s.com CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 – 1914) Tổ chức bộ máy Nhà nước Câu hỏi: Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam được tổ chức như thế…

Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX-Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

On

Nguồn website giaibai5s.com TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX Câu hỏi: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX Trả lời câu hỏi Giữa thế kỉ XIX, tình hình kinh…

Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX-Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

On

Nguồn website giaibai5s.com CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA YÊN THẾ Câu hỏi: Lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa. Trả lời câu hỏi Thời Các giai đoạn Người chỉ huy gian 1884-1892 | Nhiều toán nghĩa…

Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX-Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

On

Nguồn website giaibai5s.com CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CÂN VƯƠNG” Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7-1885 Câu hỏi: Sau hai Hiệp ước 1883 và…

Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX-Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)

On

Nguồn website giaibai5s.com THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Ki Câu hỏi: Thực dân Pháp đã…

Phần I. Lịch sử thế giới-Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX-Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

On

Nguồn website giaibai5s.com THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM • 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 – 1859 Câu hỏi: Nêu nhận xét về tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm…

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương V. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX-Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

On

Nguồn website giaibai5s.com NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH Câu hỏi: Lập bảng thống kê về những sự kiện cơ bản chính của | lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) theo mẫu sau: … THỜI GIAN SỰ KIỆN KẾT…

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)-Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

On

Nguồn website giaibai5s.com NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Câu hỏi: Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? | Trả lời câu hỏi + Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giữa các nước đế…

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)-Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)

On

Nguồn website giaibai5s.com NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1939 Những nét chung | Câu hỏi: Em hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng…

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)-Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

On

Nguồn website giaibai5s.com NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Câu hỏi: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Nhật sau | Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trả lời câu hỏi Tình hình kinh tế nước…

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương II. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918-1939)-Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

On

Nguồn website giaibai5s.com NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX Câu hỏi: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã tạo cho nước Mĩ những cơ hội thuận lợi nào để phát triển kinh tế Trả lời…