Bài 121: Thực hành xem đồng hồ

Bài 121: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ | 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
6
….
0000
12 giờ rưỡi
9 giờ 15 phút
12 giờ
8 giờ rưỡi
30
GIẢI BÀI 5s
www.giaibai5s.com
2. Vẽ thêm kim đồng hồ để chỉ thời gian tương ứng:
2 giờ 30 phút
| 3 giờ 15 phút
11 giờ rưỡi
2
10
10
.
10 giờ
9 giờ 9 giờ 15 phút 9 giờ 30 phút 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Chuông đồng hồ reo vào lúc: A. 5 giờ (B)6 giờ rưỡi C. 5 giờ 30 phút D. 7 giờ rưỡi
.
I
.
..
UN
N
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 121: Thực hành xem đồng hồ
Đánh giá bài viết