Bài 123: Tìm số bị chia Bài 123: Tìm số bị chia

Bài 13: TÌM SỐ BỊ CHIA
1. Tính nhẩm:
6:2 = 3 15 : 3 = 5 12:4 = 3 20 : 5 = 4 | 3 x 2 = 6 5 x 3 = 15 3 x 4 = 12 4 x 5 = 20 2. Tìm x: a) x : 3 = 5 b) x : 4 = 2
c) x : 5 = 4 x = 5×3 X = 2×4
x = 4 x 5 x = 15 x = 8
x = 20 3. Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe có 5 bao. Hỏi có
tất cả bao nhiêu bao xi măng ? Tóm tắt
Bài giải 5 bao
Số bao xi măng xếp lên 4 xe là: 1 xe: 1:
4 x 5 = 20 (bao) 4 xe: ——- —-
Đáp số: 20 bao 4. Tìm y: a) y – 3 = 4 b) y – 4 = 5
c) y – 2 = 3 y = 4 + 3 y = 5 + 4
y = 3 + 2 y = 7 y = 9
y = 5
– ? bao
32
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
y:3
y
y
= 4
= 4 x 3
= 12
y:4 = 5
y
= 5 x 4
y
= 20
– GIẢI BÀI 58
www.giaibai5s.com
: 2
y:
y
y
= 3
= 3 × 2
= 6

Bài 123: Tìm số bị chia
Đánh giá bài viết