Bài 124: Luyện tập

Bài 124: LUYỆN TẬP
1. Số ?
6 : 2 = 3 2. Tìm x:
a) x – 4 = 2
6:3 = 2
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4
b) x – 5 = 4
x = 4 + 5
x
= 2 + 4
c) x – 3 = 3
x = 3 + 3 x = 6
x
= 6
x
= 9
x : 4 = 2 x : 5 = 4
: 3 = 3 x = 24 x = 4 x 5
x = 3 x 3 x = 8 x = 20
x = 9 3. Số ?
Số bị chia | 15 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | Số chia 3 3 4 4 3 3
Thương | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 4. Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm được 4 bạn.
Hỏi đội bơi đó có bao nhiêu bạn ? Tóm tắt
Bài giải 4 bạn
| Số bạn có trong 5 nhóm là: 1 nhóm: ? bạn
4 x 5 = 20 (bạn) 5 nhóm: —|
Đáp số: 20 bạn
33
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 124: Luyện tập
Đánh giá bài viết