Bài 1. Ôn tập: Khái niệm về phân số 

Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số

Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Bài 5. Phân số thập phân 

Bài 6. Luyện tập

Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài 9. Hỗn số

Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)

Bài 11. Luyện tập

Bài 12. Luyện tập chung

Bài 13. Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài 14. Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài 15. Ôn tập về giải toán.

Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán

Bài 17. Luyện tập

Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Bài 19. Luyện tập

Bài 20. Luyện tập chung

Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 23. Luyện tập

Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông.

Bài 25. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị do diện tích.

Bài 26. Luyện tập

Bài 27. Héc-ta

Bài 28. Luyện tập

Bài 29. Luyện tập chung

Bài 30. Luyện tập chung

Bài 31. Luyện tập chung

Bài 32. Khái niệm số thập phân

Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bài 34. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân.

Bài 35. Luyện tập

Bài 36. Số thập phân bằng nhau

Bài 37. So sánh hai số thập phân 

Bài 38. Luyện tập

Bài 39. Luyện tập chung

Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài 41. Luyện tập

Bài 42. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Bài 44. Luyện tập chung

Bài 45. Luyện tập chung

Bài 46. Luyện tập chung

Bài 47. Tự kiểm tra

Bài 48. Cộng hai số thập phân

Bài 49. Luyện tập

Bài 50. Tổng nhiều số thập phân

Bài 51. Luyện tập

Bài 52. Trừ hai số thập phân

Bài 53. Luyện tập

Bài 54. Luyện tập chung

Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Bài 56. Nhân số thập phân với 10, 100, 1000,. ..

Bài 57. Luyện tập

Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân 

Bài 59. Luyện tập

Bài 60. Luyện tập

Bài 61. Luyện tập chung

Bài 62. Luyện tập chung

Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 64. Luyện tập

Bài 65. Chia số thập phân cho 10, 100, 1000…

Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 67. Luyện tập

Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 

Bài 69. Luyện tập

Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 71. Luyện tập.

Bài 72. Luyện tập chung

Bài 73. Luyện tập chung

Bài 74. Tỉ số phần trăm 

Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm.

Bài 76. Luyện tập

Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Bài 78. Luyện tập

Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo).

Bài 80. Luyện tập

Bài 81. Luyện tập chung

Bài 82. Luyện tập chung

Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi 

Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

Bài 85. Hình tam giác.

Bài 86. Diện tích hình tam giác

Bài 87. Luyện tập

Bài 88. Luyện tập chung. 

Bài 89. Tự kiểm tra

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải vở bài tập Toán lớp 5 – Tập 1
5 (100%) 3 votes