Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

75 4 35 | 18,75 30

16 6,375

102

60 120 80

450 | 36 90 12,5 180 00

20

  1. Một ôtô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ôtô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

| Bài giải Số ki-lô-mét ôtô chạy trong một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km) Số ki-lô-mét ôtô chạy trong 6 giờ là: 45,5 x 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km. 3. Một đội công nhân, 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét

đường tàu ? BỘ GIÁ Bài giải cho

Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 3 ngày :

2,05 x 3 = 6,15 (km) Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 5 ngày :

2,17 x 5 = 10,85 (km) Số ki-lô-mét đường tàu đội công nhân sửa trong 8 ngày :

6,15 + 10,85 = 17 (km) Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được : 17:8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km.

69

Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Đánh giá bài viết