Nguồn website giaibai5s.com

1 V

69,99 < 70,01 95,7 > 95,68

PTER 0,4 > 0,36 o

81,01 = 81,010

II

  1. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,676 < 5,736 < 5,763 < 6,01 < 6,1 3. Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,291 > 0,219 > 0,19 > 0,17 > 0,16 4. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2,507 < 2,517;

  1. b) 8,659 > 8,658 c) 95,60 = 95,60;
  2. d) 42,080 = 42,08.
Bài 37. So sánh hai số thập phân 
Đánh giá bài viết