Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 27,4 : 10 = 2,74
  2. b) 145,3 : 100 = 1,453 8,5 : 10 = 0,85

90,36 : 100 = 0,9036 c) 6,09 : 10 = 0,609

  1. d) 17,35 : 1000 = 0,01735 0,23 : 10 = 0,023

863,2 : 1000 = 0,8632 2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu): Mẫu: 32,1:10 và 32,1×0,1 . a) 4,9:10 và 4,9×0,1 3,21 = 3,21

0,49 = 0,49 b) 246,8:100 và 246,8×0,01 c) 67,5:100 và 67,5×0,01 2,468 = 2,468

0,675 = 0,675. 3. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển đến một số gạo

bằng 1 số gạo hiện có của kho. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu

ki-lô-gam gạo?

Bài giải Số gạo đã chuyển đến kho là: H 246,7x = 24,67 (tấn) Số gạo hiện có trong kho là: | 246,7 + 24,67 = 271,37 (tấn) = 271370 (kg)

nhà Đáp số: 271 370kg. 4. Tính: 2242,82:100+ 37411,8:1000 = 2242,82 : 100 + 3741,18 : 100

= (2242,82 + 3741,18) : 100 = 5984 : 100 = 59,84

68

Bài 65. Chia số thập phân cho 10, 100, 1000…
Đánh giá bài viết