Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  2. a) 1: = 10;

1

1 gấp 10 lần 2

10

  1. b) 1:1 -10:

,

100

gấp 10 lần

100

10

10 ;

Tone

1

100 – 1000 = 10;

100 gấp 10 lần

1000

  1. Tìm x:
  2. a) x

+

=

20 100

  1. b) x-1

6

1

1

1000

100 mloos

  1. 3HEESEEN

x = 18 x

x = 3

3

  1. Một đội sản xuất ngày thứ nhất làm được ,

công việc, ngày thứ

hai làm được ở công việc đó. Hỏi trong hai ngày đầu, trung bình mỗi ngày đội sản xuất đã làm được bao nhiêu phần công việc ?

| Bài giải Hai ngày đầu đội sản xuất làm được: 3 1 1

nhau = = = (công việc) 10.5 Trung bình mỗi ngày đội sản xuất làm được:

3:2 = 4 (công việc)

THI

Đáp số: 4 công việc.

  1. a) Mua 4 quả trứng phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng như

thế phải trả bao nhiêu tiền ? b) Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10 000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế ?

– Bài giải a) Giá tiền một quả trứng:

10000 : 4 = 2500 (đồng) Số tiền mua 7 quả trứng:

2500 x 7 = 17500 (đồng)

39

  1. b) Giá tiền một quả trứng sau khi giảm giá:

2500 – 500 = 2000 (đồng) Sau khi giảm giá 500 đồng mỗi quả trứng, với 10 000 đồng có thể mua được số quả trứng là: . 10000 : 2000 = 5 (quả)

| Đáp số: a) 17 5000 đồng ; b) 5 quả trứng.

Bài 31. Luyện tập chung phân số
Đánh giá bài viết