Nguồn website giaibai5s.com

G

  1. Đặt tính rồi tính:

53,7

3 0 23 17,9

7 ,05 5 20 | 1,41 05

6,48| 18 6 4 0,36 1 08

00

27

0.

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

D

6,18 | 38 2 380,16

10

355, 12 | 24 115 14,79

19 1

2 32

16

Thương là 0,16;

Thương là 14,79; Số dư 0,10.

THU ỐC Số dư 0,16. 3. Tính: a) 40,8: 12 – 2,03

  1. b) 6,72 : 7 + 2,15 = 3,4 – 2,03

= 0,96 + 2,15 = 1,37

= 3,11 4. Cả hai hộp có 13,6kg chè. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp

thứ hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi trong mỗi hộp, lúc đầu có bao nhiêu ki-lô-gam chè?

Ta Bài giải Số ki-lô-gam chè trong mỗi hộp bằng nhau khi đã sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg) Số ki-lô-gam chè có trong hộp thứ nhất lúc đầu là:

6,8 + 1,2 = 8 (kg) Số ki-lô-gam chè có trong hộp thứ hai lúc đầu là: 6,8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0kg; 5,6kg.

Bài 64. Luyện tập chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Đánh giá bài viết