Nguồn website giaibai5s.com

23 129,14;

a)

//

w In

  1. Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:

7 7 7 7 7 a) 25 25 25 25 25

  1. b) sio? 112 15

b ) c) MSC: 18 A nên 2 12. 5 15. 7 14 5

3 18′ 6 18′ 9° 18′ 18 va 5 Vậy

7 2 5

69 3 18 2. Tính:

1 3 5 4+ 6+5 15 01:4 8 16 16 16 1 3 1 1 18 10 5 18-10-5 3 1 D? 5 3 6 ” 30 30 30 30 30 – 10 145 7 4x5x7 5 5 7o8^12 7x8x12 + 12×224 25 15 6 25 14 6 25 x 14 x 6 5x5x14 x2x3 5

28 147 28 15 7 28 x 15 x 7 – 14 x 2 x 5 x 3 x 7″ 7 3. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi của con. Tính tuổi của mỗi người,

biết rằng mẹ hơn con 28 tuổi.

X

X

X

Tuổi con: “…”

Tóm tắt ? tuổi

Bài giải cho Tuổi mẹ: + + | Hiệu số phần bằng nhau:

| 28 tuổi

| 3 – 1 = 2 (phần) P H ƯƠNG

Tuổi con là: ? tuổi

| 28 : 2 x1 = 14 (tuổi) 2 . Tuổi mẹ là: 14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi; con 14 tuổi. 4. Biết rằng ở diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích | trồng nhãn của xã đó là bao nhiêu mét vuông ? CÁCH L ÀM

Bài giải * Cách 1: CHA

Cha Diện tích trồng nhãn của xã đó là: 15:41 —| |– 6: = 10 (ha) = 100 000 (m2) 1 ?ha

Đáp số : 100 000m2 * Cách 2:

Coi Nha tương ứng bằng 3 đoạn thẳng dài như nhau thì mỗi đoạn thẳng tương ứng :

6:3 = 2 (ha) Diện tích trồng nhãn của xã tương ứng bằng 5 đoạn thẳng và bằng: . 2×5 = 10 (ha) = 100000 (mo)

Đáp số: 100000m?

Bài 30. Luyện tập chung phân số, giải toán
Đánh giá bài viết