Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

78,2 24,6 53,6

5,9 1,67 4,23

60,203 24,096 36,107

0

4,36

,547 3,813

55

  1. Đặt tính rồi tính: 84,5

9,28

357 Us 21,7 3,645

4,25 62,8

5,635

52,75 3. Một thùng đựng 17,65l dầu. Người ta lấy ở thùng ra 3,5l, sau đó

lại lấy ra 2,75l nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu ? (Giải bằng hai cách) | 0 Bài giải

8 * Cách 1:

* Cách 2: Số lít dầu còn lại sau khi lấy Số lít dầu lấy ra tất cả là: ra 3,5l là:

3,5 + 2,75 = 6,25 (1) 17,65 – 3,5 = 14,15(l) Số lít dầu còn lại trong thùng là: Số lít dầu còn lại trong 17,65 – 6,25 = 11,4 (1) thùng là:

VÀ Đáp số: 11,4l. 14,15 – 2,75 = 11,40(1)

Đáp số: 11,4l

|

Bài 52. Trừ hai số thập phân
Đánh giá bài viết