Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Gạch dưới phần nguyên của mỗi số thập phân (theo mẫu):

85,72; 91,25; 8,50; 365,9; 0,87. b) Gạch dưới phần thập phân của mỗi số thập phân (theo mẫu):

2,56 ; : 8,125 ; 69,05 ; 0,07; 0,001. 2. Thêm dấu phẩy để có số thập phân với phần nguyên gồm ba chữ số:

597,2; 605,08; 200,75; 200,1. 3. Viết hỗn số thành số thập phân (theo mẫu):

  1. a) 3 1 = 3,1; 8.2 = 8,2; 61= 61,9;
  2. b) 572 = 5,72;

.

19-25

100

= 19,25;

80-3

= 80,05;

100 = 80

°100 c) 2 625

  1. c) 27000

= 2,625;

207

1000

= 88,207;

= 70,065; 70

“1000 4. Chuyển số thập phân thành phân số thập phân: a) 0,5 = 60

0,075 =

1000 b) 0,4 =

0,04 = 100 0,004 = 1000

92

75

0,92 = 100

Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Đánh giá bài viết