Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2. Chuyển phân số thành phân số thập phân: 9 9×25 225

11 11×5 55 4 4x 25 100′

20 20×5 100 15 15×50 750

2 2×2 4 2 + 2×50 100

500 – 500 x 2 1000 18 18: 3 6

4 4:4 1 30 30:3° 10′

400″ 400:4 100 3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100: 17 17×10 170

9 9×4 36 10 – 10×10 – 100

25 25×4 100 200 200:10 20

3 838:2 19 1000 1000:10 – 100

200 200:2 100 4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có , số học sinh thích học

100 Toán. số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học Vẽ ?

80

100

. Bài giải

Số học sinh thích học Toán là: 30 x 90

– = 27 (học sinh)

100 Số học sinh thích học Vẽ là: 30 x 80

8 = 24 (học sinh) 100 H Đáp số: 27 học sinh thích học Toán;

24 học sinh thích học Vẽ.

T

Bài 6. Luyện tập
Đánh giá bài viết