Nguồn website giaibai5s.com

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Trong các số 512,34; 432,15; 235,41; 423,51 số có chữ số 5 ở | hàng phần trăm là: A. 512,34

(B. 432,15 C. 235,41

  1. 423,51
  2. Viết 9 dưới dạng số thập phân được:
  3. 3,0
  4. 0,03 C. 30,0

1.0,3 3. Số bé nhất trong các số 8,25; 7,54; 6,99; 6,89 là: – A. 8,25

  1. 7,54 C. 6,99

D./6,89 4. 2,05ha = ………ma Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A. 25 000

  1. 20.050 (C)20 500
  2. 20 005 Phần 2 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 4kg 75g = 4,075kg;
  3. b) 85000m2 = 8,5ha 2. Một máy bay cứ 15 phút bay được 240km. Hỏi trong 1 giờ máy bay

đó bay được bao nhiêu li-lô-mét ? Tóm tắt

Cứ 15 phút máy bay bay: 240km. Trong 1 giờ máy bay bay: … km?

| Bài giải + Cách 1:1 giờ = 60 phút Trong 1 phút máy bay bay được:

240 : 15 = 16km Máy bay bay trong 1 giờ được: 16 x 60 = 960 km

Đáp số: 960km

ĐÀ

+ Cách 2: 1 giờ = 60 phút

60 phút so với 15 phút thì số lần tăng là: | 60 : 15 = 4 (lần)

D Máy bay bay trong 1 giờ được: 240 x 4 = 960 km

Đáp số: 960km 3. Tìm x, biết x là số tự nhiên và 27,64 < x < 28,46. | Ta có: 27,64 << < 28,46.

nên x = 28.

Bài 47. Tự kiểm tra
Đánh giá bài viết