Nguồn website giaibai5s.com

8

  1. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: a) 21+13 – 17? – 17 14 – 17+14 – 31 84 848888

2,3 23 10 23 +10 33 87+15= 7+7+ 7 =7

35 16 17_32_1732 – 17_15_5 93-25 3 6 -5 6* 6 *6

5_43 14 43 – 14_29

or

  1. c) 24×31 – 14 x 25 – 14 x 25 – 350 – 35 C) 25*33 = 5 * g = 5x 8 = 40 11.,4_6.965_6x5_2

5:15 * 5’55** 5×9 = 3 8. Tính: 9 x 42 – 3 x 3 x 4 = 1.

inn: 14 x 27 – M xa x D = d.

..

colo

Nguồn website giaibai5s.com

8

  1. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: a) 21+13 – 17? – 17 14 – 17+14 – 31 84 848888

2,3 23 10 23 +10 33 87+15= 7+7+ 7 =7

35 16 17_32_1732 – 17_15_5 93-25 3 6 -5 6* 6 *6

5_43 14 43 – 14_29

or

  1. c) 24×31 – 14 x 25 – 14 x 25 – 350 – 35 C) 25*33 = 5 * g = 5x 8 = 40 11.,4_6.965_6x5_2

5:15 * 5’55** 5×9 = 3 8. Tính: 9 x 42 – 3 x 3 x 4 = 1.

inn: 14 x 27 – M xa x D = d.

..

colo

Bài 11. Luyện tập về hỗn số
Đánh giá bài viết