Nguồn website giaibai5s.com

lidt

  1. Đặt tính rồi tính:

23,75 + 8,42

19,83 52,00

48,11 +26,85

8,07 83,03

0,93 +0,8 1,76 3,49

  1. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = 4,58 + (2,96 + 3,04)

= 4,58 + 6

= 10,58 b) 7,8 + 5,6 + 4,2 +0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

= 12 + 6

= 18 c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = (4,77 + 2,23) + 8,69

7 + 8,69 DE = 15,69

A V

II

5,89 + 2,34 < 1,76+6,48

8,

238 ,24 8,36 + 4,97 = 8,97 + 4,36 13,33

13,33 14,7 +5,6 > 9,8 + 9,75 20,3

19,55 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7m vải, ngày thứ hai bán

được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ?

| Bài giải Số mét vải ngày thứ hai bán :

32,7 + 4,6 = 37,3 (m) Số mét vải ngày thứ ba bán : (32,7 + 37,3) : 2 = 35 (m)

Đáp số: 35m.

Bài 51. Luyện tập tổng nhièu số thập phân
Đánh giá bài viết