Nguồn website giaibai5s.com

Viết là

5,9

  1. Viết số thích hợp vào ô trống: CHƯƠNG

R I LÀ Số thập phân gồm có các Năm đơn vị và chín phần mười Bốn mươi tám đơn vị; bảy phần mười và hai phần trăm Không đơn vị; bốn trăm linh bốn phần nghìn Không đơn vị; hai phần trăm Không đơn vị; năm phần nghìn

tấn

48,72

0,404

0,02

0,005

  1. Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân (theo mẫu):

247 – 24,7

10 = 2,7;

N

93 10 = 9,3 ; 304

10

4162

100 = 8,71;

100=

100 = 0,04 ;

1000 = 0,004

hj 871 – 1

= 3,04 ;

= 41,62 100

  1. c) i = 0,4; | 3. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

74,296 < 74,692 < 74,926 < 74,962 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

42×45 6×4 x 6 x9

5×7

BH = 6×9 = 54

54 x 56 0 7×9

6*Ø x H x 8 XO = 6×8 = 48

d txo

Bài 39. Luyện tập chung số thập phân
3.9 (78.82%) 17 votes