Nguồn website giaibai5s.com

10 21 3 4 7 5 7

  1. Tính:

7 6 7 x 6 42 ^5 11×555 5 6 2 12

1 1 7.2 341 34 3_ 3×4 x 3 _ ‘ 18

25x7x2 – 35 2. Tìm x:

210 105 126 4 28

7

5

35

x

X

NIN

er

Co

X

Colo Colo

  1. Viết số đo độ dài:
  2. a) 8m 78cm = 8m +

8

100

i

9

  1. b) 5m 5cm = 5m +

1 + 100 m = $ 100 m c) 3m 9cm = 3m + m = 3 m

100 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  1. a) Chuyển 4 thành phân số, ta có:

100

của 18m là: A. 6m

® 12m

  1. 18m
  2. 27m.
Bài 14. Luyện tập chung (tiếp theo)
Đánh giá bài viết