Nguồn website giaibai5s.com

1,28

0,256

  1. Tính:

3,6 * 7 25,2

x

5

23 0,768

6,40

60,8

45 3040 2432 2736,0

  1. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5,60m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó.

| Bài giải Chiều dài tấm bìa là:

5,6 x 3 = 16,8 (dm) Chu vi tấm bìa là:

(16,8 +5,6) x 2 = 44,8 (dm)

| Đáp số: 44,8cm. 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số | 3,47 | 15,28 | 2,06 | 4,036 Thừa số | 3 | 4 | 7 | 10 Tích | 10,41 | 61,12 | 14,42 | 40,36

Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Đánh giá bài viết