Nguồn website giaibai5s.com

NTAPRO

 

  1. Đặt tính rồi tính: Hoàng Thi T hi Sáng 70,64

273, 05

8 1 26,8 90,27

. 8,89 43,84

182, 78

7 2, 2. Tìm x biết: a) x + 2,47 = 9,25

  1. b) x – 6,54 = 7,91 x = 9,25 – 2,47 ::

x = 7,91 + 6,54 x = 6,78

x = 14,45 c) 3,72 + x = 6,54

  1. d) 9,6 – x = 3,2 X = 6,54 – 3,72

x = 9,6 – 3,2 x = 2,82

x = 6,4 3. Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Gà :1,5kg 10 Vịt hơn gà : 0,7kg } 9, 5kg Ngỗng :…? kg)

Bài giải Vịt cân nặng: 1,5 + 0,7 = 2,2 (kg) Gà và vịt cân nặng : 1,5 + 2,2 = 3,7 (kg) Ngỗng cân nặng : 9,5 – 3,7 = 5,8 (kg)

| Đáp số: 5,8kg. 3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

bca – b – c

a – (b +c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7 | 3,5 | 1,2 9,7 – 3,5 – 1,2 = 5 9,7 – (3,5 + 1,2) = 5 Nhận xét: a = b = c = a – (b + c) N H À

haya – (b + c) = a – b – cid b) Tính bằng hai cách: • 8,6 – 2,7 – 2,3 * Cách 1:

* Cách 2: 8,6 – 2,7 – 2, 3

8 ,6 – 2,7 – 2,3 = * 5,9 – 2,3

= 8;6 – (2,7 + 2,3) = 3,6

= 8,6 – 5

= 3,6

  • 24,57 – (11,37 + 10,3) * Cách 1:

* Cách 2: 24,57 – (11,37 + 10,3)

24,57 – (11,37 + 10,3) = 24,57 – 11,37 – 10,3

: = 24,57 – 21,67 = 13,20 – 10,3

= 2,9 = 2,90

THIẾT

Bài 53. Luyện tập trừ hai phân số thập phân
Đánh giá bài viết