Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

408,23

34,28 *19,47 53,75

62,81

17,29 +14,43

9,36 41,08

345,42

  1. Tìm x: – 3,5 = 2,4 + 1, 5

b ) x + 6,4 = 27,8 – 8,6 – 3,5 = 3,9

x + 6,4 = 19,2 = 3,9 + 3,5

= 19,2 – 6,4 = 7,4

= 12,8 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 14,75 + 8,96 + 6,25 = (14,75 + 6,25) + 8,96 EUR

21 +8,96

= 29,96 b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = 66,79 – (18,89 + 12,11)

= 66,79 – 31

= 35,79 4. Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây

thứ nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bằng bao nhiêu mét vuông ?

– Bài giải * Cách 1:

* Cách 2: Diện tích vườn cây thứ 2 và | Diện tích của vườn cây thứ hai là: thứ 3 là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha) 5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích vườn cây thứ 1 và thứ Diện tích của vườn cây thứ | 2 là: hai là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha) 2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là: Diện tích của vườn cây thứ ba là: 5,4 – 4,4 = 1 (ha) 2,8 – 1,8 = 1 (ha)

= 10000 (m2) | = 10000 (m2)

Đáp số: 10000m”. Đáp số: 10000m”.

Bài 54. Luyện tập chung cộng trừ số thập phân
Đánh giá bài viết