Nguồn website giaibai5s.com

  1. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
  2. a) 3 tấn 218kg = 3,218 tấn; b) 4 tấn 6kg = 4,006 tấn
  3. c) 17 tấn 605kg = 17,605 tấn; d) 10 tấn 15kg = 10,015 tấn 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 8kg 532g = 8,532kg;
  4. b) 27kg 59g = 27,059kg c) 20kg 6g = 20,006kg; d) 372g = 0,372kg 3. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

– Khối lượng Đơn vị đo | Đơn vị đo | Đơn vị đo Tên con vật

là tấn

là tạ là ki-lô-gam Khủng long

60 tấn 600 tạ 60000kg Cá voi

150 tấn 1500 ta 150000kg Voi

5,4 tấn 54 tạ TỐI 5400kg Hà mã hóa 2,5 tấn 25 ta

2500kg Gấu

B 0,8 tấn

8 tạ

800kg

Bài 42. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Đánh giá bài viết