Nguồn website giaibai5s.com

 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 71m 3cm = 71,03m;

b24dm 8cm = 24,8dm c) 45m 37mm= 45,037m;

 1. d) 7m 5mm = 7,005m
 2. CHIẾN
  1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: CUỘC a) 432cm = 4,32m 432cm = 400cm + 32cm = 4m 32cm = 4 m = 4,32m

  100 b) 806cm = 8,06m 806cm = 800cm + 6cm = 8m 6cm = 8-m = 8,06m

  100 c) 24dm = 2,4m

  24dm = 20dm + 4dm = 2m 4dm = 2 m = 2,4m

  10 d) 75cm = 7,50m 75cm = 70cm + 5cm = 7dm 5cm = 7 dm = 7,50m

  10 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: a) 8km 417m = 8,417km;

  1. b) 4km 28m = 4,028km c) 7km 5m = 7,005km;
  2. d) 216m = 0,216km 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 21,43m = 21m 43cm;
  3. b) 8,2dm = 8dm 2cm c) 7,62km = 7620m; ind S Y d) 39,5km = 39 500m
Bài 41. Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
2.9 (57.78%) 9 votes