Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

216 72 | 44 20 3150 | 25 693 42 77, 04 | 21, 40 06 72 51,6 065 126 2 73 16,5 12 840 3,6 2 520

150 210

00 000

00 2. Tính: a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5 b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71

= 43,04 : 26,9:5 = 263,24 : 65,81 -0,71 = 1,6:5

= 4 — 0,71 og vi = 0,32

E = 3,29 V ine 3. Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu | bước để đi hết đoạn đường dài 140m ?

| Bài giải Số bước chân của Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m là:

140 : 0,4 = 350 (bước chân)

| Đáp số: 350 bước chân. 4. Tính bằng hai cách:

  1. a) 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 * Cách 1:

* Cách 2: 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = 8 – :6

= (0,96 – 0,72) : 0,12 = 2

= 0,24 : 0,12

= 2 b) (2,04 + 3,4): 0,68 * Cách 1:

* Cách 2: (2,04 + 3,4): 0,68

(2,04 + 3,4): 0,68 = 5,44 : 0,68

= 2,04 : 0,68 + 3,4 : 0,68 = 8

= 3 + 5

Bài 73. Luyện tập chung các phép tính về số thập phân
Đánh giá bài viết