Nguồn website giaibai5s.com

7409 -74 9 = 74,09;

  1. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân (theo mẫu): a) 162 – 162 = 16,2;

975 = 97.5 = 97,5; 10 10

1010

 

806 ,6 100 =44100 = 4*, 2. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân: 64 372

1954 a)

= 19,54; 10

100

-58

100

100 = 8,06;

E = 37,2; 0.0

10 = 6,4:

  1. b) 100

2001

= 2,001; 1000

7,08m = 708cm. 1,01m = 101cm.

  1. b) 1942 = 19,42;

6135

= 6,135;

1000 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  1. a) 2,1m = 210m; 9,75m = 975cm;
  2. b) 4,5m = 45dm; 4,2m = 420cm; 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 9

90 ° = 0,9; P = 0,90. Ta thấy: 0,9 = 0,90 vì 10

100 in 9 90 Vậy ay 10 100

90

9

=

– 10

= 0,9

100

Bài 35. Luyện tập số thập phân
Đánh giá bài viết