Nguồn website giaibai5s.com

125

  1. a) 10

= 1,25;

1000 = 2,006;

  1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân:

82

= 0,82

100 2006 B

48

= 0,048

1000 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 3m 52cm = 3,52m;

  1. b) 95ha = 0,95km? 3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu): | 38,90kg

38kg 90g M

ä ( 38,09kg)

38,090kg

38090g 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là: 9,32. Vậy khoanh vào chữ A. Thi (A.)9,

32 B . 8,92 C. 9,23 D. 9,28 5. Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 | bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền ? Tóm tắt

Mua 36 bộ quần áo trả: 1 980 000 đồng tiề n Mua 18 bộ quần áo trả: … đồng ? – HÀ NỘI

| Bài giải * Cách 1:

* Cách 2: Số tiền mua 1 bộ quần áo là: 18 bộ so với 36 bộ thì số lần

1980000 : 36 = 55000 (đồng) giảm đi là: Số tiền mua 16 bộ quần áo là:

36 : 18 = 2 (lần) 55000 x 18 = 990000 (đồng) | Số tiền mua 18 bộ quần áo là:

1980000 : 2 = 990000 (đồng) Muốn

Em Sinh Đáp số: 990 000 đồng

Bài 46. Luyện tập chung số thập phân
Đánh giá bài viết