Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là
  2. Tìm hai số đó.

Tóm tắt ? .

Số bé: | |– Số lớn:—–+ +

} 100

+

+—+—)

Bài giải Tổng số phần bằng nhau là: | 3 + 7 = 10 (phần) Số bé là: 100 x = 30 Nhà

10

Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc: 100% = 70

. Đáp số: 30; 70. b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là A. Tìm hai số đó.

55

Tóm tắt

? Số bé: — | |—> 55 Số lớn: ……. 5

Bài giải Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé là: 55 x

= 44

Số lớn là: 55 +44 = 99 hoặc 55 x

=

5

116 quảo |

– Đáp số: 44; 99. T

h ành 2. Một thùng đựng trứng gà và trứng vịt gồm tất cả 116 quả. Số trứng

gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong tháng có bao nhiêu quả trứng gà,

bao nhiêu quả trứng vịt ? Tóm tắt

Bài giải Trứng gà: 4

Tổng số phận bằng nhau là: | 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng trong thùng: Trứng vịt: F

N 116 : 4 = 29 (trứng gà) Số trứng vịt đựng trong thùng: | 116 – 29 = 87 (trứng vịt) hoặc: 116 x = 87 (trứng vịt)

Đáp số: 29; 87. 3. Vườn hoa nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng 3 chiều dài. a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa.

| Bài giải Tổng số phần bằng nhau là:

| 2 + 3 = 5 (phần) Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m) Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

80 x 2 – 32 (m)

5 Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật: 80 – 32 = 48 (m)

80 x 3 hoặc: P == 48 (m)

  1. b) Người ta để diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông ? .

Bài giải Diện tích vườn hoa là:

32 x 48 = 1536 (m2) Diện tích để làm lối đi: 1536x = 64 (m”)

Đáp số: a) 32m và 48m; b) 64m”.

24

Bài 15. Ôn tập về giải toán
3.3 (66.67%) 3 votes