Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

28,5 2,5 35. 11,4 1 00

8, 5000, 034 1 70 | 250

00

29, 50 5 90 1 180

2 36 12,5

0

  1. Biết rằng, 3,5l dầu nặng 2,66kg. Hỏi 5l dầu nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Tóm tắt

Bài giải 3,5 lít : 2,66 kg

1 lít dầu cân nặng : 5 lít :… ?kg

2,66 : 3,5 = 0,76 (kg) 5 lít dầu cân nặng : 0,76 x 5 = 3,8 (kg)

B Đáp số: 3,8kg. 3. May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải. Hỏi có 250m vải thì may được

bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

B Bài giải Ta có: 250 : 3,8 = 65 dư 3 Vậy 250m vải may được nhiều nhất 65 bộ quần áo còn thừa 3m vải.

| Đáp số: 65 bộ quần áo; 3m vải dư.

Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
Đánh giá bài viết