Nguồn website giaibai5s.com

 1. Tính:
 2. a) 17% + 18,2% = 35,2% c) 18,1% x 5 = 90,5%
 3. b) 60,2% – 30,2% = 30% d) 53% : 4 = 13,25%
  1. Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha khoai tây,

  thôn Bắc dự định trồng 32ha khoai tây. Hết năm, thôn Đông trồng

  được 27ha khoai tây, thôn Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây. Và | Các phép tính: 27 : 25 = 1,08 = 108%

  27: 32 = 84,375% te 27 – 25 = 2

  2 : 25 = 0,08 = 8% Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch cả năm và đã vượt | mức 8% kế hoạch cả năm.

  1. b) Thôn Bắc đã thực hiện được 84,375% kế hoạch cả năm. 3. Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số

  nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi: a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

  Bài giải a) Phần trăm tiền bán so với tiền vốn:

  1720000 : 1600000 = 1,075 = 107,5% b) Người đó lãi được số phần trăm : 107,5% – 100% = 7,5% valores

  D và làm thế Đáp số: a) 107,5% RH, KHIẾ N G B

  1. b) 7.5%. 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền gửi lẫn tiền lãi được 1 090 000 đồng. Hỏi cả tiền gửi lẫn tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gửi? (A.109% . B. 10,9%

  1. 1,09%
  2. 9% | Bài giải Tỉ số phần trăm tiền gửi và tiền lãi so với số tiền gửi: H

  1090000 : 1000000 = 1,09 = 109% Vậy khoanh vào chữ A.

  78

Bài 76. Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Đánh giá bài viết