Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25:

21 : 25 = 0,84 = 84% b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của người thứ nhất so với tổng số sản phẩm :

546 : 1200 = 0,455 = 45,5%. 2. a) Tìm 34% của 27kg

27 x 34 : 100 = 9,18 (kg) b) Tiền lãi:

5000000 : 100 x 12 = 600000 (đồng) V À

Đáp số : 600 000 đồng 3. a) Tìm một số biết 35% của nó là 49: CHI •

49 : 35 x 100 = 140 sl ide b) Số lít nước mắm của cửa hàng trước khi bán:

123,5 : 9,5 x 100 = 1300 (lít) 4. Trong bảng sau, cột thứ nhất ghi số a, cột thứ hai ghi số b, cột thứ

ba ghi tỉ số phần trăm của hai số a và b. Hãy điền số thích hợp ” vào chỗ chấm:

82

Bài giải Suy ra dạng của bài toán: Dòng thứ hai : Tìm số a

19 x 27: 100 = 5,13 Dòng thứ ba : Tìm số b

324 : 48 x 100 = 675 Dòng thứ nhất : Tìm tỉ số phần trăm của 36,96 và 42 là:

36,96 : 42 = 0,88 = 88%

b

Tỉ số phần trăm của a và b

36,96

.42

88%

5,13

19

27% 48%

324

675

Bài 80. Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Đánh giá bài viết