Nguồn website giaibai5s.com

Bài 4. ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tiếp theo)

A

7 = 1

V

erloo Wolco

=

> 1

  1. b) Viết “bé hơn”, “lớn hơn”, “bằng” vào chỗ trống thích hợp:

– Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.000 – Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. – Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.000

7

2

2

1

15

19 The

Super

v

1v

15 15

22 22 8 11 0

95 b) Viết “bé hơn”, “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp:

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó lớn hơn (bé hơn) phân số kia.

A

3

4

9

9

2

3

V

5

7

11

13

3

2

  1. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai – số bông hoa, tặng Hòa

= số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Bài giải

MSC: 28; Quy đồng phân số

:

i 1×7 7 2 2×4 8

4 4×7 28′ 7*74 28 v. 7 8 1 2.

28 28 en 47 Vậy Hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai.

<

Ga

Bài 4. Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết