Nguồn website giaibai5s.com

  1. Điền vào ô trống (theo mẫu): Viết

Tử số

Mẫu số

Đọc

75

Bảy mươi lăm phần trăm

75

100

100

Bốn phần mười một

Sáu mươi ba phần hai lăm

25

80 Tám mươi phần trăm

100 100 95 100 Chín mươi lăm phần trăm

100 2. Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu): 3:7 = 4:9

23:6 = 23; 25 : 100= 26 1 00 : 33= 100; 10:31 = 10 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu):

19 = 19;

25 = 25

120 = 120;

300 = 300

  1. Viết các số thích hợp vào ô trống:
  2. a) 1 = ;
  3. a) 1 =
  4. b) 0 = 0
Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số 
5 (100%) 1 vote