Nguồn website giaibai5s.com

  1. Minh mua 20 quyển vở 40 000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở

loại đó hết bao nhiêu đồng ? Tóm tắt

| Bài giải 20 quyển: 40 000 đồng . | Giá tiền 1 quyển vở là: A. 21 quyển: … ? đồng

40000 : 20 = 2000 (đồng)

Số tiền Bình mua 21 quyển vở là: H O T | 2000 x 21 = 42000 (đồng)

Đáp số: 42 000 đồng.

  1. Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé

ra đời trong 1 phút; 1 giờ; 1 ngày? Tóm tắt

Bài giải 1 phút = 60 giây

Số em bé ra đời trong 1 phút là: 1 giờ = 60 x 60 = 3600 giây | 60 : 20 = 3 (em bé) 1 ngày = 24 x 3600 = 86400 giây. Số em bé ra đời trong 1 giờ là: 20 giây : 1 em bé ra đời

| 3600 : 20 = 180 (em bé) 1 phút, 1 giờ, 1 ngày 😕 em bé ra đời | Sồ em bé ra đời trong 1 ngày là:

Wan 86400 : 20 = 4320 (em bé) 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền ? A. 144 000 đồng

  1. 216 000 đồng • C. 180 000 đồng

( D.)108 000 đồng 4. Cửa hàng đề bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An muốn

mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả bao nhiêu đồng ? Tóm tắt

1 tá = 12 12 bút chì : 15 000 đồng 6 bút chì :… ? đồng

Bài giải nhanh * Cách 1: Đến HS THCS

| * Cách 2: ĐƯỜNG Số tiền bạn An mua 1 cây bút chì: | 6 So với 12 thì giảm số lần là:

15000:12 = 1250 (đồng) – 12 : 6 = 2 (lần) Số tiền bạn An mua 6 cái bút chì: Số tiền bạn An mua 6 cái 1250 x 6 = 7500 (đồng)

bút chì: Đáp số: 7500 đồng.

15000 : 2 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng.

Bài 17. Luyện tập giải toán
1 (20%) 1 vote