91. Diện tích hình thang

92. Luyện tập

93. Luyện tập chung 

94. Hình tròn, đường tròn

95. Chu vi hình tròn

96. Luyện tập

97. Diện tích hình tròn

98. Luyện tập

99. Luyện tập chung

100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt

101. Luyện tập về tính diện tích.

102. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

103. Luyện tập chung

104. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

105. Diện tích xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật 

106. Luyện tập

107. Diện tích xung quanh, toàn phần của hình lập phương

108. Luyện tập

109. Luyện tập chung

110. Thể tích của một hình

111. Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối 

112. Mét khối

113. Luyện tập

114. Thể tích hình hộp chữ nhật

115. Thể tích hình lập phương

116. Luyện tập chung

117. Luyện tập chung

118. Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

119. Luyện tập chung

120. Luyện tập chung

121. Kiểm tra giữa kì II

122. Bảng đơn vị đo thời gian

123. Cộng số đo thời gian

124. Trừ số đo thời gian

125. Luyện tập

126. Nhân số đo thời gian với một số

127. Chia số đo thời gian cho một số

128. Luyện tập

129. Luyện tập chung

130. Vận tốc

131. Luyện tập

132. Quãng đường

133. Luyện tập

134. Thời gian

135. Luyện tập

136. Luyện tập chung

137. Luyện tập chung

138. Luyện tập chung

139. Ôn tập về số tự nhiên

140. Ôn tập về phân số

141. Ôn tập về phân số (tiếp theo)

142. Ôn tập về số thập phân

143. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

144. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

145. Ôn tập đo độ dài, khối lượng (tiếp theo)

146. Ôn tập về đo diện tích

147. Ôn tập về đo thể tích

148. Ôn tập đo diện tích, thể tích (tiếp theo)

149. Ôn tập về đo thời gian

150. Ôn tập về phép cộng

151. Ôn tập về phép trừ

152. Luyện tập

153. Ôn tập về phép nhân

154. Luyện tập

155. Ôn tập về phép chia 

156. Luyện tập

157. Luyện tập

158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

159. Ôn tập về tính chu vi và diện tích một số hình

160. Luyện tập

161. Ôn tập về diện tích và thể tích một số hình 

162. Luyện tập

163. Luyện tập chung

164. Ôn tập về giải toán

165. Luyện tập

166. Luyện tập

167. Luyện tập

168. Ôn tập về biểu đồ

169. Luyện tập chung

170. Luyện tập chung

171. Luyện tập chung

172. Luyện tập chung

173. Luyện tập chung

174. Luyện tập chung

175. Kiểm tra cuối kì II

Mục lục: Bài tập trắc nghiệm hay và khó – Toán lớp 5 tập 2
Đánh giá bài viết