Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

653,38

96,92 750,30

35,069 14,235 20,834

17,15

х

  1. b) –

52,8

6,3 1584 3168 332,64

DE

154358 6860 84,035

  1. Tính nhẩm: a) 8,37 x 10 = 83,7
  2. b) 138,05 x 100 = 13805 39,4 x 0,1 = 3,94

420,1×0,01 = 4,201 c) 0,29 x 10 = 2,9

0,98 x 0,1 = 0,098 3. Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền ?

Bài giải Số tiền mua 1 mét vải là:

455000 : 7 = 65000 (đồng) Số tiền mua 4,2m vải là:

. 65000 x 4,2 = 273000 (đồng) Số tiền phải trả ít hơn là: 455000 – 273000 = 182000 (đồng)

| Đáp số: 182 000 đồng. Như 4. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: (a+b)xc

axc + bxc3

2,4 1,8 10,5 (2,4 +1,8)x10,5 = 44,1

2,4×10,5 + 1,8×10,5 = 44,1

2,9 3,6 0,25 (2,9+3,6)x0,25 = 1,625 2,9×0,25 + 3,6×0,25 = 1,625

3,1 10,50,45 (3,1+10,5)x0,45 = 6,12 3,1×0,45 + 10,5×0,45 = 6,12

Nhận xét : (a + b) x c = a x c + b x

hay a x c + b × c = (a + b) x c b) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 12,1 x 5,5+12,1 x 4,5 = 12,1 (5,5 + 4,5)

= 12,1 x 10 = 121 0,81% 8,4+2,6 x 0,81 = 0,81 x (8,4 + 2,6)

= 0,81 x 11 = 8,91 16,5 x 47,8+47,8 x 3,5 = 47,8 x (16,5 + 3,5)

= 47,8 × 20 = 956

Bài 61. Luyện tập chung cộng, trừ, nhân số thập phân
3 (60%) 1 vote