Nguồn website giaibai5s.com

TRONG NHÀ

  1. Viết (theo mẫu):

Đọc: Một và một phần tư.

  1. a) Viết

.

Đọc: Ba và một phần sáu.

  1. c) Viết: 23:

Đọc: Hai và ba phần tư.

On

d)

| Đọc: Bốn và năm phần tám. 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

+

A

1 2 3

4 4 4 3. Giải thích vì sao:

Alco

AN

Alco

Ta có: 3 = 3 +

3×4 – 1+1 13

Bài 9. Hỗn số
Đánh giá bài viết