Chương I. Sự điện li

Bài 1. Sự điện li

Bài 2. Phân loại các chất điện li

Bài 3. Axit-Bazơ và muối

Bài 4. Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị Axit-Bazơ

Bài 5. Luyện tập; Axit, Bazơ và muối

Bài 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 7. Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương II. Nitơ – Photpho

Bài 8. Khái quát về Nitơ

Bài 9. Nitơ

Bài 10. Amoniac và muối Nitrat

Bài 11. Axit Nitric và Muối Nitrat

Bài 12. Luyện tập: Tính chất của Nitơ và hợp chất của Nitơ

Bài 13. Photpho

Bài 14. Axit Photphoric và Muối Photphat

Bài 15. Phân bón hóa học

Bài 16. Luyện tập: Tính chất của Photpho và hợp chất của Photpho

Chương III. Cacbon – Silic

Bài 17. Khái quát về Cacbon

Bài 18. Cacbon

Bài 19. Hợp chất của Cacbon

Bài 20. Silic và hợp chất của Silic

Bài 21. Công nghệ Silicat

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chấ của chúng

Chương IV. Đại cương về Hóa học hữu cơ

Bài 23. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Bài 24. Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ

Bài 25. Phân tích nguyên tố

Bài 26.  Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 27. Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử

Bài 28. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 29. Phản ứng hữu cơ

Bài 30. Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương V. Hiđrocacbon no

Bài 31. Ankan

Bài 32. Xicloankan

Bài 33. Luyện tập: Ankan và Xicloankan

Chương VI. Hiđrocacbon không no

Bài 34. Anken

Bài 35. Ankađien

Bài 36. Luyện tập: Anken và Ankađien

Bài 37. Ankin

Bài 38. Luyện tập: Hiđrocacbon không no

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon

Bài 39. Benzen và đông đẳng

Bài 40. Stiren và Naphtalen

Bài 41. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 42. Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và Hiđrocacbon không no

Chương VIII: Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

Bài 43: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bài 44: Luyện tập: Ancol và Phenol

Bài 45: Ancol

Bài 46: Phenol

Bài 47: Luyện tập: Ancol và phenol

Chương IX. Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic

Bài 48. Anđehit – Xeton

Bài 49. Luyện tập: Anđehit – Xeton

Bài 50. Axit Cacboxylic

Bài 51. Luyện tập: Axit Cacboxylic

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Hóa học 11-Nâng cao
Đánh giá bài viết