A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ .

1. Tích số ion của nước

KH2O = K[H2O] = [H+][OH‾] = 10-14        (*)

2. Ý nghĩa tích số ion của nước

– Môi trường axit: [H+]> 10-7

– Môi trường trung tính: [H+] = 10-7 M

– Môi trường kiềm: [H+] < 10-7 M.

3. Khái niệm về pH: Nồng độ ion [H+] = 10-a mol/l thì a là trị số pH của dung dịch.

Công thức tính pH và KOH: pH = -lg[H+]; pOH= -lg[OH‾]

Với dung dịch axit: [H+] > 10-7 ⇒ pH < 7.

Với dung dịch kiềm: [H+] < 10-7  ⇒ pH > 7.

                                 pH + pOH = 14.

4. Chất chỉ thị axit bazơ

Axit Trung tính Kiềm
Quỳ
Phenolphtalein
Đỏ
Không màu
Tím
không màu
Xanh
Hồng

Chú ý: Có thể trộn lẫn một số chất chỉ thị có khoảng pH đổi màu kế tiếp nhau, ta được hỗn hợp chất chỉ thị – bazơ vạn năng.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 20

Nguồn website giaibai5s.com

Câu 1. – Môi trường axit là môi trường trong đó:

[H* ] > [OH-] hay (H* ] > 10-7M → pH <7 – Môi trường trung tính là môi trường trong đó:

[H+ ] = [OH-] = 10-7M → pH = 7 – Môi trường kiềm là môi trường trong đó:

[H+]< [OH] hay [H+] < 10-7 M + pH > 7. Câu 2. Đáp án: A.

[OH-] = 2,5.10-10 MTM pOH = 10 – 0,398 = 9,602 =pH = 14 – 9,602 = 4,398 3 Môi trường axit.

Câu 3. Đáp án: A. Câu 4. Đáp án: D. Câu 5. Đáp án: C. Câu 6. Đáp án: B. Câu 7. . Vì [HẤJHNO, > [H*CH,COOH chứng tỏ số phân tử HNO3 phân li thành ion nhiều hơn số phân tử của CH3COOH nên độ điện li:

AHNO, > ACH,COOH :

Câu 8.

– Chất chỉ thị màu axit-bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

– Màu của quì tím và phenolphtalein trong các môi trường: – Môi trường

Axit Trung tính Kiềm Chất chỉ thị

Quỳ (tím)

Đó

Tím

xanh

Phenolphtalein

Không màu |

Không màu | Hồng (đỏ, tím)

(Không màu)

Câu 9.

Ta có: pH = 10 =[H+= 10-10

:

10-14

>> JOH

– = 10-45 [NaOH] = 10-4 M.

= 10-4

10-10

Và nNaOH = CM x V = 0,3.10-* (mol)

mnach = 0,3.10-4 x 40 = 12.10-4 (gam)

Vậy cần 12. 10* (gam) NaOH để pha được 300 ml NaOH có pH = 10. Câu 10. a) Ta có: nHCl = 3 = 0,04 (mol) = CMHC) = 9 0,1M

0,4 Phản ứng: HCl + H+ + Cl-.

0,1M 0,1M 0,1M Suy ra: [H+] = [HCM] = 0,1M =10-‘M + pH = -1g10-1 = 1

1.46

0,04

(1)

  1. b) Ta có: nHCl = 0,1 x 1 = 0,1 (mol) và nNaOH = 0,4 x 0,375 = 0,15 (mol) Phản ứng: HCl + NaOH + NaCl + H2O

(2) (mol) 0,1 0,1 0,1 Từ (2) => nNaOH phản ứng= 0,1 (mol) = nNaOH dư = 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol)

CMNaOH sau phản ứng) = = 0,1M = [OH-] = [NaOH) = 0,1 = 10-2 M

[H+] = 10 = 10-8 = pH = – 1g10-18 = 13.

Chương I. Sự điện li-Bài 4. Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị Axit-Bazơ
Đánh giá bài viết