Bài 15 .29 + 5 – ? I. THỰC HIỆN: (mẫu) nhớ qua 10 hay một chục. 29 Số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị Số hàng chục cộng với số hàng chục. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhở 1 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính ܂ 5_ 34 ܝ 59_ ܃ : ; ܃ ܊ ܃ ܐ 79 89 29 39 . ; .: ..; . , Giải bài tập toán 2 – Tập 1- 23 Giải 59 79 19 29 + + + + _5 64 als eines 81 72 I 27 79 89 + + + 80 95 72 72 38 46 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: a) 59 và 6; c) 69 và 8. b) 19 và 7; Giải a) 59 b) 19 c). 69 a + 6 65 26 3. Nối các điểm để có hình vuông: LLUL Giải M III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính tổng các số hạng: 38 và 7; 54 và 8; 9 và 45. 2. Tổ 1 và tổ 2 có 18 bạn, tổ 3 có 8 bạn. Cả ba tổ có bao nhiêu bạn? | Đáp số: 26 bạn 24 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Bài 15: 29 + 5
Đánh giá bài viết