CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA

Bài 1: Căn bậc hai

Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức √A2 = |A|

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức và căn thức bậc hai.

Bài 7 – 8: Biến đổi đơn giản biểu thức và căn thức bậc hai( tiếp theo)
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Bài 9: Căn bậc ba

Bài tập Ôn tập chương I

Bài tập Nâng cao chương I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 3: Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax (a≠0)
Hệ số góc của đường thẳng y = ax (a≠0)

Bài 4: Đồ thị hàm số y = ax + b (a≠0)

Bài 5: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a≠0)

Bài tập Ôn tập chương II

Bài tập Nâng cao chương II

CHƯƠNG III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Hệ phương trình tương đương

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 5: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài tập Ôn tập chương III

Bài tập Nâng cao chương III

CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax2 (a + 0) – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 1: Hàm số y = ax(a≠0)

Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax(a≠0)

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4: Công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

Bài 6: Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài tập Ôn tập chương IV

Bài tập Nâng cao chương IV

Bài tập Ôn tập cuối năm

Mục lục: Giải bài tập và Ôn tập Đại số lớp 9
5 (100%) 1 vote