I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Căn bậc ba của một số a là số 1 sao cho x3 = a.
  • Mỗi số thực a đều có duy nhất một căn bậc ba.

         Căn bậc ba của số dương là số dương.
         Căn bậc ba của số âm là số âm.
         Căn bậc ba của số 0 là chính số 0.
         Căn bậc ba của số a được kí hiệu là 3a

  • Nếu a < b thì 3a < 3b.

         Với a, b bất kì thì  3a3b= 3ab
         Với a, b bất kì, b = 0 thì 3a/b= 3a /3b.

  Nguồn website giaibai5s.com     

Ví dụ 16: Rút gọn biểu thức : 

a) V8 – 24-27 – V125 ; 

b) V-125a’ +V64a’ + 5a. 

Giải : a) 78 – 23-27 – -/125 = 12 –281–3* – #53
=2–2-3)-5=2+6–1=7.
b) V-125a’ + 64a’ +5a = 3–125.Va? +164. Va + sa
=/(-5).Va + 4.+sa
= -5a + 4a + 5a = 4a.
II. BÀI TẬP
63. Rút gọn biểu thức :
a) 127+3-8-7-125 ;
b) V1000 – V-54 – 8 128 ;
c) 148 + 7135 – 1384 – 340.
64. Tính :
b) V54:1-2 ;
c) V8 – 137.18+ 237 ;
d) {0,531,25./26
65. Rút gọn:
a) /(a+1)* + (a-1);
a +1
c) Vx? +1+3x(x+1) – (x –1).
66. So sánh : a) 3/2 và /32 ;
b) 7/8 và 8/7.
67. Giải phương trình :
a) 13x – 1 = 2;
b) 3–32x +1 = 0; c) 74 – 2x +5= 3.
III. HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
63.
a) 10;
b) {1000 – 3-54 – V128 = 10° -3(-3)*.2 – 14.2
=10–(-3)2 – 432 = 10 – 12.
1) = a +1+a-1 = 2a ;
c) 348+ V135 – 3/384 – 140 = 12.6 +13°5-14?.6–123.5
= 276 +375 -476-275 = 315 – 276. 64. a) ; b) –3 ; c) V8–137./8+137 = 3(8 – 37)(8+37)
= V64-37 = 327 = 3 ; 1) V-0,5 – -0,5.1,25.46 = = v=1=-1. 65. a) /(a+1)* +3(a – 1) = a +1+a–1 = 2a ;
atl Va? +1 _ (Va+1)(Va? – Ta +1) – sot Va? – Va+1 Va? – Va +1 Va-Va+1 c) {x} +1+3x(x+1) – (x-1)= x} +3×2+3x +1 -1(x-1)
= (x+1)? – (x-1)* = (x+1)–(x-1) = 2. 66. a) Ta có : 335 = 3^2 = 854.
Vì 8/54 > 3/32 , do đó 33/2 >/32 ; b) 378 = 173.8 = 2744 ; 887 = 18°.7 = 13584.
Vì 3/2744 </3584 , do đó 73/8 <87. 67. a) (3x – 1 = 2 + 3x – 1= 8 + 3x = 9 6 x=3 ; b) 3— /2x+1=0 @ 2x+1=3 € 2x+1= 276 2x = 26 x = 13; c) 74- 2x +5=3 € 14–2x =-264-2x=-8 -2x = -12 => x = 6.

Bài 9: Căn bậc ba
4.8 (95%) 4 votes