DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I – CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
Bài 1. Menđen và Di truyền học
Bài 2. Lai một cặp tính trạng
Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 4. Lại hai cặp tính trạng
Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 7. Bài tập chương I

Chương II – NHIỄM SẮC THỂ
Bài 8. Nhiễm sắc thể
Bài 9. Nguyên phân
Bài 10. Giảm phân
Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
Bài 13. Di truyền liên kết
Chương III: ADN VÀ GEN
Bài 15. ADN
Bài 16. ADN và bản chất của gen
Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 18. Prôtêin
Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Chương IV – BIẾN DỊ
Bài 21. Đột biến gen
Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
Bài 25. Thường biến
Chương V – DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người.
Bài 30. Di truyền học với con người
Chương VI – ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
Bài 31. Công nghệ tế bào
Bài 32. Công nghệ gen
Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần
Bài 35. Ưu thế lai
Bài 36. Các phương pháp chọn lọc
Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I – SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Chương II – HỆ SINH THÁI
Bài 47. Quần thể sinh vật
Bài 48. Quần thể người
Bài 49. Quần xã sinh vật
Bài 50. Hệ sinh thái
Chương III – CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường
Bài 54. Ô nhiễm môi trường
Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo).
Chương IV – BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 61. Luật bảo vệ môi trường
Bài 63. Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 

Mục lục: Giải bài tập Sinh học lớp 9
5 (100%) 1 vote