Chương I: Các loại hợp chất vô cơ 

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit 

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài 4: Một số axit quan trọng

Bài 5: Luyện tập

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bài 10: Một số muối quan trọng

Bài 11: Phân bón hóa học 

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13: Luyện tập chương I – Các loại hợp chất vô cơ

Chương II: Kim loại

Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 18: Nhôm

Bài 19: Sắt

Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 22: Luyện tập chương II: Kim loại

Bài 24: Ôn tập học kì I

Chương III: Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên hóa học.

Bài 25: Tính chất của phi kim 

Bài 26: Clo

Bài 27: Cacbon 

Bài 28: Các oxit của cacbon

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat 

Bài 30: Silic – Công nghiệp silicat 

Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

Bài 32: Luyện tập chương III: Phi kim, sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương IV: Các loại hợp chất hữu cơ

Bài 34: Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ 

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 

Bài 36: Metan 

Bài 37: Etilen 

Bài 38: Axetilen

Bài 39: Benzen

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên 

Bài 41: Nhiên liệu

Bài 42: Luyện tập chương IV: Hiđrocacbon – Nhiên liệu 

Chương V: Dẫn xuất của hiđrocacbon – Polime

Bài 44: Rượu etylic 

Bài 45: Axit axetic

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 47: Chất béo

Bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 50: Glucozơ 

Bài 51: Saccarozơ 

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 53: Protein

Bài 54: Polime

Bài 56: Ôn tập cuối năm

Mục lục: Giải bài tập Hóa học lớp 9
Đánh giá bài viết