Nguồn website giaibai5s.com

TÓM TẮT LÝ THUYẾT – Tính chất vật lý: màu trắng xám, có ánh kim, dẫn nhiệt tốt, dẻo,

nặng, … – Tính chất hóa học: • Tác dụng với phi kim: 3Fe + 2O2 + Fe3O4

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 • Tác dụng với dung dịch axit: Fe + 2HCl – > FeCl2 + H2

* Fe không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội. • Tác dụng với dung dịch muối: Fe + CuSO4 + FeSO4 + Cul II. GIẢI BÀI TẬP SGK (trang 0) Bài 1.

Sắt có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học minh họa.

Giải Tính chất hóa học: …. . .. • Tác dụng với phi kim:

3Fe + 20, o Fe3O4 . 2Fe + 3C), y 2FeCl3

o | Tác dụng với dung dịch axit:

Fe + 2HCl – > FeCl2 + H2 * Fe không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội. | Tác dụng với dung dịch muối: 1: Fe + CuSO4 —→ FeSO4 + Cut Bài 2.

Từ sắt và hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để thu được các oxit riêng biệt: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ điều kiện phản

ứng, nếu có.

Giải

k khó

Các PTHH:

3Fe + 202 Fezon 2Fe + 3Cl2 to 2FeCl3 FeCl3 + 3NaOH — Fe(OH)3+ + 3Naci 2Fe(OH)3

> Fe2O3 + 3H,0 4 Fe + 302 The → 2Fe203 Bài 3.

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Giải Có thể dùng NaOH để loại bỏ nhôm. Vì nhôm tan trong dd NaOH,

còn sắt không có phản ứng. Bài 4. .

Sắt tác dụng được với chất nào sau đây? a) Dung dịch muối Cu(NO3)2; b) H2SO4 đặc nguội; c) Khí Cl2;

  1. d) Dung dịch ZnSO4. Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu có.

Giải Sắt tác dụng được với chất: a) Dung dịch muối Cu(NO3)2, Fe + Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 + Cul c) Khí Cl2,

2Fe + 3Cl2 + 2FeCl3 Bài 5.

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B. a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn

còn lại sau phản ứng. b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

Giải a) ncuso, = CM.V = 1.0,01 = 0,01 (mol) PTHH: Fe + CuSO4 – > FeSO4 + Cu 1 mol 1 mol

1 mol 1 mol ? 0,01 mol ? ? Sau phản ứng: chất rắn A: Cu và Fe dư

dd B: FeSO4

(2)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H27 Sau phản ứng chất rắn còn lại là Cu

ncu = 0,01 (mol) → mcu = 0,01.64 = 0,64 (g). b) Dung dịch B chỉ chứa FeSO4

FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2+ 1 mol 2 mol

1 mol 1 mol 0,01 mol ? nNaOH = 0,01.2 = 0,02 (mol) VNaOH = = 0,03 = 0, 02 (lít) = 20 (ml).

 

Giải bài tập Hóa học lớp 9 – Bài 19: Sắt
Đánh giá bài viết