I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

– Tinh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như lúa, ngô…

– Tính chất vật lý: tinh bột và xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo ra dung dịch keo.

– Công thức phân tử: (-C6H10O5 -)

– Tính chất hóa học:

  • Tác dụng của tinh bột với iot: tạo ra màu xanh đặc trưng

– Ứng dụng:

+ Làm lương thực cho người và động vật.

+ Là nguyên liệu sản xuất rượu etylic, glucozơ.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 – Tinh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như lúa, ngô…

 – Tính chất vật lý: tinh bột và xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo ra dung dịch keo.

 – Công thức phân tử: (-C6H10O5 -)

 – Tính chất hóa học:

  • Phản ứng thủy phân: (-C6H10O5 -)n + nH20 – Axit > nC6H12O6
  • Tác dụng của tinh bột với iot: tạo ra màu xanh đặc trưng

. – Ứng dụng:

+ Làm lương thực cho người và động vật.

+ Là nguyên liệu sản xuất rượu etylic, glucozơ. 

  1. GIẢI BÀI TẬP SGK (trang 158) Bài 1.

Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều ……… b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là …… c) ……. là lương thực của con người.

***

trattame

n

to maintenance

  1. a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều tinh bột
  1. b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.
  2. c) Tinh bột là lương thực của con người. Bài 2.

Phát biểu nào sau đây đúng? A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ. B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột. . C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Giải Câu đúng là D. Bài 3.

Nêu phương pháp phân biệt các chất sau: a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Giải a) – Cho các mẫu chất vào nước, chất tan là saccarozơ. – Cho hai chất còn lại tác dụng với dung dịch iot, chất nào chuyển

sang màu xanh là tinh bột, chất còn lại là xenlulozơ. b) – Cho các mẫu thử hòa tan vào nước, chất không tan là tinh bột. – Cho hai chất còn lại tác dụng với Ag2O trong dung dịch NH3 dư, chất

nào có phản ứng tráng gương đó là glucozơ, còn lại là saccarozơ. Bài 4. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

+Nước a) (C6H1005),

→ C6H12O6 hiệu suất 80%. b) CH POE – Men rượu + CH3OH hiệu suất 75%

30-32°C Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

Giải a) PTHH: (C6H10O5)n + nH2O Axit+ nC6H12O6 162n tấn

| 180n tấn | Vì hiệu suất chỉ 80% nên lượng glucozơ thu được:

180n 80 .1(tấn) = 8 tấn) … 162n 100 b) C6H12O6 Men rượu+ 2C2H5OH + 2CO, CH = 75%) 180 tấn

. 92 tấn Vì H = 75% nên khối lượng rượu tạo ra: 8

-9 180 100

8 92 75 = 0,341 (tấn)

Giải bài tập Hóa học lớp 9 – Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Đánh giá bài viết