I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hợp chất hữu cơ là một hợp chất của cacbon, hợp chất hữu cơ có hai loại chính:

  • Hidrocacbon: phân tử chỉ chứa 2 nguyên tố H và C.
  • Dẫn xuất của hiđrocacbon: phân tử ngoài 2 nguyên tố H và C còn có các nguyên tố khác như O, N, Cl, …

Nguồn website giaibai5s.com

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hợp chất hữu cơ là một hợp chất của cacbon, hợp chất hữu cơ có hai loại chính: 

  • Hidrocacbon: phân tử chỉ chứa 2 nguyên tố H và C. 
  • Dẫn xuất của hiđrocacbon: phân tử ngoài 2 nguyên tố H và C còn

có các nguyên tố khác như O, N, Cl, … 

  1. GIẢI BÀI TẬP SGK (trang 108) Bài 1.

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ? a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí); c) Độ tan trong nước; b) Màu sắc:

  1. d) Thành phần nguyên tố.

. . Giải Chọn đáp án d). Bài 2.

Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất

có trong tự nhiên . b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất

của cacbon. c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp

chất hữu cơ. d) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Giải Chọn đáp án c). Bài 3.

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3C1, CH2Cl2, CHCl3.

Giải Thành phần % khối lượng C trong các chất xếp theo thứ tự

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3 Bài 4.

Axit axetic có công thức CHNO, Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

%

67%

60

60

MC2H402 = 60 (g) %C – 2.12 x 100 = 40% ; %H =

%O = 100 – (40 + 6,67) = 53,33%. Bài 5.

Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH4NO2, NaHCO3, C2H5ONa vào các cột thích hợp trong bảng sau: | Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon | Dẫn xuất của hiđrocacbon

Giải

C4H10

– Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon | Dẫn xuất của hiđrocacbon C6H6 C2H60

CaCO3 CH NO2

NaNO3 C2H302Na

NaHCO3

Giải bài tập Hóa học lớp 9 – Bài 34: Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Đánh giá bài viết